Cộng Hòa Séc


Địa chỉ: U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4

Tel.: +420 225 852 852
Fax: +420 225 852 853

E-mail: info@navitel.cz