menu bar

Map activation key — là tệp dữ liệu được tạo ra khi đăng ký bản đồ. Tệp có định dạng *.ntk và nó nằm trong thư mục mà bản đồ được đăng ký.

Software activation key — là tệp dữ liệu được tạo ra khi đăng ký phần mềm: NaviTel Activation Key.txt — dành cho thiết bị di động và NaviTelAuto Activation Key.txt — dành cho thiết bị dẫn đường cá nhân PND.

Atlas — là thư mục chứa dữ liệu bản đồ, được tạo ra bởi người dùng (nó có tên gọi tùy ý).

Indexation (Reindexation) — quá trình liên kết bản đồ để phục vụ cho việc tính toán lộ trình và thêm thông tin mới.

License key — là tập hợp các ký tự được sử dụng để đăng ký bản đồ hoặc phần mềm. License key cho phần mềm gồm 5 ký tự trong khối đầu tiên, License key cho bản đồ gồm 7 ký tự trong 1 khối.

Registration — là quá trình đăng ký bản đồ hoặc phần mềm. Trong suốt quá trình, các tệp dữ liệu đăng ký tương ứng sẽ được tạo ra.

PND ID (Mã của Thẻ Nhớ) — là tập hợp của ký tự mà bạn có thể thấy khi lần đầu chạy Navitel Navigator.

PDA ID (Mã thiết bị) — là tập hợp của ký tự mà bạn có thể thấy khi lần đầu chạy Navitel Navigator.

Tracklog —là tập hợp điểm GPS được ghi lại trong quá trình lái xe. Mỗi điểm đều có tọa độ và thời gian. Tracklog được tạo và ghi tự động nên không thể chỉnh sửa.